Sökning: "Brita Zilg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Brita Zilg.

  1. 1. Postmortem analyses of vitreous fluid

    Författare :Brita Zilg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The identification of various various medical conditions postmortem is often difficult. Results from analysis of postmortem blood and urine samples are not as appropriate as in living subjects, due to bacterial contamination and postmortem cell degradation. LÄS MER