Sökning: "Brian Collier"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Brian Collier.

  1. 1. Posttranscriptional Regulation of Human Papillomavirus Type 16 Late mRNAs

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Brian Collier; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; HPV 16; Negative Element; Translation; mRNA stability; Codon Usage; RNA binding proteins; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Medical Virology; medicinsk virologi;

    Sammanfattning : The lifecycle of the human papillomavirus (HPV) is strictly linked to the programmed differentiation of the host cell it infects. Production of late proteins, which are used for the production of the major and minor capsid proteins, is only seen upon terminal differentiation of the epithelium. LÄS MER