Sökning: "Bo-Johan Norlén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bo-Johan Norlén.

  1. 1. Nephron function of the preserved and transplanted rat kidney : by Bo Johan Norlén

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Bo Johan Norlén; Uppsala universitet.; [1977]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER