Sökning: "Bo Spännare"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bo Spännare.

  1. 1. Supratentorial astrocytomas grades III and IV in adult patients : a prospective study of incidence, survival, quality of survival (Karnofsky rating), terminal course of the disease and prognostic factors

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Bo J. Spännare; [1981]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER