Sökning: "Bo Sahlberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bo Sahlberg.

  1. 1. Indoor Environment in Dwellings and Sick Building Syndrome (SBS) Longitudinal Studies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Bo Sahlberg; Uppsala universitet.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Indoor environment; sick building syndrome SBS ; dwelling; longitudinal cohort study; building dampness; mould; microbial volatile organic compounds MVOC ; biomarkers; asthma; risk factors; Arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

    Sammanfattning : People spend most of their time indoors and mostly in the dwelling. It is therefore important to investigate associations between indoor exposure in dwellings and health. Symptoms that may be related to the indoor environment are sometimes referred to as the "sick building syndrome" (SBS). LÄS MER