Sökning: "Björn Ragnarsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Ragnarsson.

  1. 1. Pelvic fractures : aspects of epidemiology, acetabular fractures and sacroiliac joint disruptions

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Björn Ragnarsson; Uppsala universitet.; [1992]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER