Sökning: "Björn Johnson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Johnson.

  1. 1. Policyspridning som översättning : Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

    Detta är en avhandling från Björn Johnson, Arbetslivsinstitutet, 205 06 Malmö

    Författare :Björn Johnson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

    Sammanfattning : This thesis discusses an alternative to the conventional policy diffusion approach, i.e. the social constructivist translation perspective. LÄS MER