Sökning: "Björn Båtshake"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Båtshake.

  1. 1. Structure and expression of the TP and EP1 prostanoid receptor genes

    Författare :Björn Båtshake; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prostanoider, en samlingsbeteckning för prostaglandiner och tromboxaner, tillverkas av de flesta av kroppens olika celltyper och fungerar som en slags hormoner i många olika organsystem i människor och djur. Prostanoiderna bildas alla från prostaglandin H2 som i sin tur tillverkas av enzymet cyklooxygenas (COX) från fettsyran arachidonsyra. LÄS MER