Sökning: "Birthe Hagström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Birthe Hagström.

  1. 1. Kompletterande anknytningsperson på förskola

    Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

    Sammanfattning : Children whose parents suffer from mental illness are a neglected group. The child´s need of a secure predictable grown up, is not always compatible with the parents abilities to care for the child. LÄS MER