Sökning: "Birgitta Ljunggren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Birgitta Ljunggren.

  1. 1. Quality of health care : Patient and staff perspectives : a study of changes 1992-1996 with special reference to diagnosis related groups

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Birgitta Ljunggren; Uppsala universitet.; [1998]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Quality of health care; quality of life; patient satisfaction; job satisfaction; Diagnosis Related Groups; and organizational changes; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

    Sammanfattning : By the early 90s, some Swedish county councils initiated market-oriented steering mechanisms to meet increasing demands for cost efficiency. Among these was the County Council of Gävleborg. The U.S. LÄS MER