Sökning: "Birgitta Henriques-Normark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Birgitta Henriques-Normark.

  1. 1. Streptococcus pneumoniae : molecular epidemiology of isolates causing invasive disease and characterization of tolerance responses to lytic antibiotics

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC)

    Författare :Birgitta Henriques Normark; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Streptococcus pneumoniae is a major contributor to community-acquired pneumonia and invasive disease. Despite adequate treatment, the morbidity and mortality remains high. The increasing antibiotic resistance makes the scenario even worse. LÄS MER