Sökning: "Birgitta Englund"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Birgitta Englund.

 1. 1. Studies on N2 fixation by free-living and symbiotic blue-green algae using the acetylene reduction technique

  Författare :Birgitta Englund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Yes/no-questions in Bulgarian and Macedonian : form

  Författare :Birgitta Englund Dimitrova; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Metod, personlighet och forskning : Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999

  Författare :Eva Eliasson; Boel Englund; Birgitta Sandström; Per-Olof Erixon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge culture; conceptions; values; curriculum theory; nursing teacher education; nursing teacher; knowledge; learning; continuity; change; state governance; power relationships; gender coding; classification; framing; thought style; space of experience; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on continuity and change in a local knowledge culture, the nursing teacher education in Stockholm, during the years between 1958 and 1999, with a strong emphasis on conceptions of knowledge and learning. Concepts of analysis come from Basil Bernstein, Ludwik Fleck, Reinhart Koselleck and gender theory. LÄS MER

 4. 4. Experience and Expertise in Conference Interpreting : An investigation of Swedish conference interpreters

  Författare :Elisabet Tiselius; Birgitta Englund Dimitrova; Kenneth Hyltenstam; Åse Johnsen; Gun-Viol Vik; Ricardo Muñoz Martín; Norge Universitetet i Bergen Institutt for Fremmedspråk; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interpreting; translation; interpreting studies; translation studies; expertise; cognitive processes; tolkning; översättning; översättningsvetenskap; expertkunnande; kognitiva processer; översättningsvetenskap; Translation Studies;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker tolkningsprocessen och tolkprodukten hos konferenstolkar med olika lång tolkerfarenhet. Detta görs utifrån expertteorin (jmf Ericsson, Charness och Hoffman 2007) tillämpad på tolkning. LÄS MER