Sökning: "Birgitta Bergstrand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Birgitta Bergstrand.

  1. 1. Kinetic studies of the hydrolysis and aminolysis of formanilides in water solutions

    Författare :Birgitta Bergstrand; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

    Sammanfattning : .... LÄS MER