Sökning: "Billighetsskälen i BrB 29:5 – Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Billighetsskälen i BrB 29:5 – Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning.

  1. 1. Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning

    Författare :Jack Ågren; Josef Zila; Petter Asp; Magnus Ulväng; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Penal Law; Criminal Law; Equity Factors; Equitable Factors; Criminal Sentencing; The Swedish Penal Code; Mitigating Circumstances; Billighetsskäl; billighetshänsyn; billighet; straffrätt; straffbestämning; påföljdsval; straffmätning; påföljdsbestämning; påföljdssystem; påföljdseftergift; strafflindring; straffrätt; Criminal Law;

    Sammanfattning : This doctoral thesis, ‘Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning’ (Equity Factors in the Swedish Penal Code – Their Justification and Significance in Criminal Sentencing), addresses those circumstances, equity factors, linked to a criminal offender personally that can play a role as mitigating circumstances in the determination of any criminal sanctions to be imposed. These factors are set forth in Section 5 of Chapter 29 of the Swedish Penal Code, effective as of 1989. LÄS MER