Sökning: "Bijan Karimpourian"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bijan Karimpourian.

  1. 1. cfd modelling and experimental study on the fluid flow and heat transfer in copper heat sink design

    Detta är en avhandling från Institutionen för samhällsteknik

    Författare :Bijan Karimpourian; Jafar Mahmoudi; Mahram Mosfegh; [2007]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; copper heat sink cfd fluent modelling simulation; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Chemical energy engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kemisk energiteknik; Energi- och miljöteknik;

    Sammanfattning : AbstractThis thesis is studying the heatsinks new designs for copper heatsinks which utilizes modelling and simulation by CFD, construction of prototypes and experimental works. Challenges and complications in manufacturing of copper heatsinks are expressed and finding the solutions to these hindrances involve in this work. LÄS MER