Sökning: "Bertrand Plez"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bertrand Plez.

  1. 1. Spherical model atmospheres for late-type stars : methods, grid and applications

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Bertrand Plez; Uppsala universitet.; [1991]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER