Sökning: "Bertrand Plez"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bertrand Plez.

  1. 1. Spherical model atmospheres for late-type stars : methods, grid and applications

    Författare :Bertrand Plez; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER