Sökning: "Bertil Hedevind"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bertil Hedevind.

  1. 1. The dialect of Dentdale in the West Riding of Yorkshire

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Bertil Hedevind; [1967]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket;

    Sammanfattning : .... LÄS MER