Sökning: "Berta Santesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Berta Santesson.

  1. 1. Some functional properties of human chromosomes

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Berta Santesson; Uppsala universitet.; [1972]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER