Sökning: "Bernard Johann Mulder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bernard Johann Mulder.

  1. 1. Anställningen vid verksamhetsövergång (The Employment in the Event of Transfer of Undertaking)

    Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

    Författare :Bernard Johann Mulder; Johann Mulder; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; acquired rights; EC law; Employment protection; transfer of undertaking; EU law.;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, änd-rades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. LÄS MER