Sökning: "Berit Prack"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Berit Prack.

  1. 1. Aktiv anpassning till förändrade villkor : Fem kvinnors erfarenheter av kroniskt nedsatt funktionsförmåga och återskapande av ett meningsfullt liv

    Författare :Berit Prack; Magnus Tideman; Ann Mari Sellerberg; Ove Svensson; Pia Bülow; Högskolan i Halmstad; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Reduced physical ability; women; active interview; health and lifestyle; Nedsatt funktionsförmåga; kvinnor; aktiv intervju; hälsa och livsstil;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att utveckla kunskap om kvinnors erfarenheter av att i vuxen ålder drabbas av och leva med kroniskt nedsatt fysisk funktionsförmåga. Utöver studiens beskrivande och kunskapsgenererande syfte och frågeställningar hade denna även en ambition att bidra till utvecklingen av forskningsområdet ”hälsa och livsstil”. LÄS MER