Sökning: "Berger Luckmann"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Berger Luckmann.

 1. 1. En empirisk vetenskap om duet : Om Alfred Schutz bidrag till sociologin

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Åke Nilsén; Åke Nilsen; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; methodical holism; methodical individualism; metodology; phenomenology; interpretive sociology; sociological theory; Garfinkel; Habermas; Berger Luckmann; Schutz; methodology; everyday-life; Berger Luckman;

  Sammanfattning : Popular AbstractDenna avhandling behandlar Alfred Schutz (1899-1959) sociologiska ansats, tidigt av honom själv benämnd som en empirisk vetenskap om duet, med fokus på den teori han utarbetade i syfte att förstärka den förstående sociologin. Baserat på metodologiska resonemang om möjligheten att nå en vetenskaplig kunskap om den meningskontext den andre, duet, handlar utifrån fördjupade Schutz den förstående sociologins teoretiska utgångspunkter i Edmund Husserls fenomenologi. LÄS MER

 2. 2. Religiositet bland migranter : Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Magdalena Nordin; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; religious faith; life crisis; life change; religious communions; socioreligious structures; Thomas Luckmann; Peter Berger; plausibility structures; socialisation; Swedish-chileans; Migration; religiosity; Social structures; Sociala strukturer; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine changes related to migration in the religiosity of individuals and what lies behind such changes. The study is foremost based on interviews with 23 Swedish-Chileans who have lived in Sweden for an extended period of time and who were adults when they immigrated to Sweden. LÄS MER

 3. 3. Strategists – free or bound? : On individuality and typicality among CEOs

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategists; individuality; typicality; institutionalised environments; reflection; Strateger; individualitet; typiskhet; institutionaliserad omvärld; reflektion; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to articulate and describe interpretations/ideas of companies, and to re-contextualize strategists, and to discuss strategists as free or bound, guided by the broader sociological framework framing strategists as individual subjects within an institutionalized (objectified) context of business. This thesis departs from a notion of “companification” in and among organizations as a process of diffusion of institutionalised practices and ideas of companies and raises the question of how practicing strategists interpret companies in an institutionalised environment (business society). LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om specialpedagogiska insatser aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Dennis Groth; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera elever och speciallärares uppfattningars om de riktade åtgärderna inom den specialpedagogiska verksamheten. Konkret så har det handlat om att utröna det som elever och speciallärare uppfattar som meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten med avseende på självbild, självvärdering och lärande. LÄS MER

 5. 5. Cloudy talks : Exploring accounts about cloud computing

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Maria Lindh; Högskolan i Borås.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information management; cloud computing; cloud services; cloud technology; social constructionism; social construction of reality; conceptual metaphor theory; Google Apps for Education GAFE ; GAFA; algorithmic identities; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to discuss the character, purpose, and use of the language surrounding new technology, specifically cloud computing. The thesis is situated within library and information science. LÄS MER