Sökning: "Bengt-göran Clementz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt-göran Clementz.

  1. 1. Fluoroscopic assessment of tibial torsion and rotational deformity in adults

    Författare :Bengt-Göran Clementz; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER