Sökning: "Bengt Johansson Lindbom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Johansson Lindbom.

  1. 1. Regulatory properties of dendritic cells and B cells in adaptive immunity

    Detta är en avhandling från Bengt Johansson-Lindbom, Dept. of Immunotechnology, Sölvegatan 33A, 223 62 Lund

    Författare :Bengt Johansson Lindbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Immunology; Cellular differentiation; Cytokines; Dendritic cells; B lymphocytes; T lymphocytes;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människans immunsystem utgörs av en komplex sammansättning av celler och molekyler, som interagerar med varandra men även med kroppens övriga vävnader. Dess huvudsakliga uppgift är att förse sin värd med ett försvar mot yttre och inre förhållanden, som kan orsaka denna skada, t.ex. LÄS MER