Sökning: "Bengt Hahne"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Hahne.

  1. 1. Acute adaptation to nephron loss : an experimental study of regulating mechanisms in the rat

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Bengt Hahne; Uppsala universitet.; [1983]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER