Sökning: "Bengt Ager"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Ager.

  1. 1. Skogsarbetets humanisering och rationalisering från 1900 och framåt

    Författare :Bengt Ager; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

    Sammanfattning : Rapporten belyser skogsarbetets förändring i storskogsbruket under perioden 1900 – 2013 under inflytande av rationalisering och humanisering som förändringsprocesser. Utgångsläget var ett ytterst slitsamt, riskabelt och lågbetalt säsongsarbete i kyla och snö, med bortaliggning i undermåliga kojor. LÄS MER