Sökning: "Bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Bemötande.

 1. 1. Den svenska aidsepidemin : Ankomst, bemötande, innebörd

  Författare :David Thorsén; Sven Widmalm; Annika Berg; Per Axelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; history of medicine; HIV; AIDS; epidemic; AIDS policy; public health; health promotion; drug policy; path dependency; governmentality; Sweden; aidsdelegationen; folkhälsoinstitutet; Nils Bejerot; AIDS posters; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the public response to HIV/AIDS in Sweden in the 1980s and early 1990s. The analysis focuses on the National Commission on AIDS (NCA,“Aidsdelegationen”). LÄS MER

 2. 2. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Författare :Berit Edvardsson; Berndt Stenberg; Lars Weinehall; Gunilla Wieslander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet

  Författare :Tina Eriksson-Sjöö; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Health promotion; Refugees; Arabic-speaking; Health-related quality of life HRQoL ; Health and medical care; Migration;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva resultat från en kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genomgår SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade livskvalitet som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofrämjande gruppaktivitet (Hälsoskola) beskriver före, efter samt vid en sexmånaders uppföljning av aktiviteten. Design, metod, urval: Urvalet deltagare i delstudie I var nyanlända arabisktalande flyktingar bosatta i Fosie stadsdel i Malmö och som deltog i SFI utbildning. LÄS MER

 4. 4. Orsak: Våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik

  Författare :Jens Lindberg; Bo Nilsson; Angelika Sjöstedt Landén; Susanne Holst; Ingeborg Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rape; male rape; sexual victimization; sexual violence; victimhood; patient; treatment; healthcare; medicine; medical practice; care practices; logics; poststructuralism; discourse theory; ethnography; gender; masculinity; body; gender equality; heteronormativity; Våldtäkt; våldtäkt på män; sexuellt våld; offerskap; patient; bemötande; sjukvård; medicin; medicinsk praktik; vårdpraktiker; logikperspektivet; poststrukturalism; diskursteori; etnografi; etnologi; genus; könsroller; maskulinitet; kropp; jämställdhet; heteronormativitet.; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, the care of raped men varies and many hospitals lack specific programmes. The aim of the thesis is to describe and analyse how meanings about rape and raped men are produced within Swedish healthcare. LÄS MER

 5. 5. Pride and Prejudice : Lesbian Families in Contemporary Sweden

  Författare :Anna Malmquist; Karin Zetterqvist Nelson; Kristin Zeiler; Elizabeth Peel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lesbian family; same-sex parents; heteronormativity; homonormativity; fertility treatment; maternity care; healthcare; second-parent adoption; equality; donor; discursive psychology; thematic analysis; Lesbisk familj; samkönade föräldrar; regnbågsfamilj; heteronormativitet; homonormativitet; bemötande; mödravård; fertilitetsbehandling; närståendeadoption; jämställdhet; donator; regnbågsbarn; diskursiv psykologi; tematisk analys;

  Sammanfattning : Options and possibilities for lesbian parents have changed fundamentally since the turn of the millennium. A legal change in 2003 enabled a same-sex couple  to share legal parenthood of the same child. An additional legal change, in 2005, gave lesbian couples access to fertility treatment within public healthcare in Sweden. LÄS MER