Sökning: "Barns lek i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Barns lek i förskolan.

 1. 1. Förskolan som mötesplats barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and ConversationThe research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 2. 2. Funktionshindrade barns lek och aktivitet En studie av struktur och utförande i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Eva Skogman; Ulf Janson; Magnus Larsson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barn med funktionshinder; förskoleverksamhet; aktivitetsanalys; aktivitetssituation; lek; aktivitet; struktur; utförande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen berör funktionshindrade barns lek och aktivitet och den är en studie av strukturer och utförande i förskola för dessa barn.Avhandlingens utgångspunkter består av tre delar. Den första delen berör min egen erfarenhet av arbete i omsorger om funktionshindrade. LÄS MER

 3. 3. Små barns sociala liv på vilan Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Department of Education

  Författare :Sofia Grunditz; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Fritjof Sahlström; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; samtalsanalys; etnometodologi; lek; kamratkultur; semiotiska resurser; förkroppsligade handlingar; lokal ordning; sova; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during naptime, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. LÄS MER

 4. 4. Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Department of Education

  Författare :Sofia Grunditz; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Fritjof Sahlström; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; samtalsanalys; etnometodologi; lek; kamratkultur; semiotiska resurser; förkroppsligade handlingar; lokal ordning; sova; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during naptime, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. LÄS MER

 5. 5. Barns tankar om lek : en undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Marie-Louise Hjorth; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER