Sökning: "Barndom"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet Barndom.

 1. 1. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa Barndom och uppväxtvillkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Annemi Skerfving; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood conditions; children as agents; parental mental illness mental disorders; mental health knowledge; exposed life situations; compentence; Barn; barndom; uppväxtvillkor; barns som aktörer; föräldrar med psykisk ohälsa sjukdom störning; kunskap om psykisk ohälsa sjukdom; utsatta livssituationer; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning :  The aim of this doctoral thesis is to – from a child perspective and with children as informants – describe and analyze childhood conditions for children whose parents suffer from severe mental illness. The method used is qualitative – 28 children, 10 boys and 18 girls, 7–18 years old, were interviewed about their parents’ mental disorder; the family situation and their own personal life – in school and during free time. LÄS MER

 2. 2. Skolbarnets fostran Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Qvarsebo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 3. 3. Barndom i länkade familjesystem om samhörighet och åtskillnad

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kristina Larsson-Sjöberg; Örebro universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete; Childhood; Linked Family System; Negotiation; socialt arbete;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the linked family system – the two households where the natural parents are living, to which a child of a divorce and remarriage relates. The child has a central role in the study, and is regarded as a part of an extended family system. LÄS MER

 4. 4. Family theme parks, happiness and children’s consumption From roller-coasters to Pippi Longstocking

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :David Cardell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Happy; emotions; childhood; time; money; value; amusement park; leisure; tourism; mesh; ethnography; Nöjespark; temapark; glädje; nöje; känslor; etnografi; fritid; turism; värde; konsumtion; barn; barndom; familj;

  Sammanfattning : This book provides an ethnographic contribution to research on children’s consumption, family life and happiness. Various and shifting notions of happiness are explored, as well as conditions for and challenges to happiness, through an analysis of video-recorded interviews and mobile ethnography conducted in two of the most popular theme parks in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Children’s Work in Sweden A part of childhood, a path to adulthood

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tobias Samuelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; Children; childhood; work; social studies of childhood; ethnography; child perspective; structuration theory; labour market; Sweden; Barn; barndom; arbete; barndomsstudier; etnografi; barnperspektiv; struktureringsteori; arbetsmarknad; Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en etnografisk studie av barn, barndom och arbete i Sverige. Studien var förlagd till två samhällen, ett på landsbygden och ett nära en stor svensk stad. I studien undersöks hur barndom konstrueras i dagens Sverige. I studien används ett barnperspektiv och fokus är på barnens definitioner av arbete. LÄS MER