Sökning: "Barnarbete"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Barnarbete.

 1. 1. Då barn var lönsamma : om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet

  Författare :Lars Olsson; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnarbete; Historia; Sverige; 1800-talet; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Child labour and health hazards: chemical exposure and occupational injuries in Nicaraguan children working in a waste disposal site

  Författare :Steven Cuadra; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child labor; waste disposal sites; health hazards; heavy metals; persistent organochlorine pollutants; brominated flame retardants; occupational injuries; Nicaragua; barnarbete; avfallshanteringsplatser; hälsorisker; tungmetaller; beständiga klororganiska föroreningar; bromerade flamskyddsmedel; yrkesskador; Nicaragua;

  Sammanfattning : About 600 children and teenagers work at Managua's landfill, the largest in Nicaragua. They collect and sort waste at the open dump, which covers an area of 7 km2 on the outskirts of the city on the shores of Lake Managua. LÄS MER

 3. 3. Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt : En studie av hur grundskoleelevers arbetsmiljö skapas-förändras-förblir som den är

  Författare :Jan-Olof Hellsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; working environment; lower secondary school; ecological context; students material conditions; homework; ethnography; narrative analysis; narrative selection; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study is about the working environment of school children in the lower secondaryschool. The aim is to study the course of events in which it develops. The empiricalfieldwork was inspired by ethnographic methods. Data was gathered by means of interviews,participating observation and document studies (especially records of meetings). LÄS MER

 4. 4. Legal Ideals and Normative Realities : A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  Författare :Patrik Olsson; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deficient infrastructure.; exploitation; social injustice; social inequality; poverty; child soldiers; rural poverty; urban poverty; system conditions; will; values; norms; socio-legal; Paraguay; UNCRC; normative reality; legal ideals; Child labor; children s rights; Sociology of labour; sociology of enterprise; Juvenile law; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Rätt rörande minderåriga;

  Sammanfattning : The present study is composed of eight chapters relating to children's rights and child labor activity in the Republic of Paraguay. The problem of child labor in Paraguay is central for this study and the legal ideals that are intended to uphold and strengthen the rights of the child are described and contrasted with the present normative reality in which the children work and live. LÄS MER