Sökning: "Barn med diagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Barn med diagnos.

 1. 1. Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

  Författare :Charlotte Castor; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemsjukvård; barn;

  Sammanfattning : Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Samtidigt varierar modeller för organisation, finansiering och genomförande av sjukvård i hemmet nationellt och internationellt och det kan vara svårt att överföra kunskap mellan länder och organisationer. LÄS MER

 2. 2. Growing up with Dyslexia : Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors

  Författare :Gunnel Ingesson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Resilience; Salutogenic Factors; Socio-emotional Outcome; Cognitive Stability; Developmental Dyslexia; Utvecklingspsykologi; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : The studies in this doctoral thesis report aspects of cognitive and socio emotional development in a group of teenagers and young adults with dyslexia. The 75 subjects, between 14 and 25 years of age, had been diagnosed in the latter half of the 1990s, and the collection of quantitative and qualitative data was performed in 2003-04. LÄS MER

 3. 3. Det är så mycket som kan spela in : en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna

  Författare :Åsa Vidman; Johans Sandvin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social welfare social pedagogics; Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter och processer som är relaterade till långtidssjukskrivning, såväl till att bli sjukskriven, till att förbli sjukskriven under lång tid och till insatserna och arbetet för att återgå i arbete. Utgångspunkten har varit erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos personer som på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning under lång tid varit utestängda från arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Mental Health and Neurobehavioral Function in Young Adult Offspring of Women with a History of Psychosis and Control Offspring

  Författare :Erland Schubert; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; clinical psychology; visual dysfunction; neuropsychological function; neurological abnormality; neurodevelopment; mental disturbance; high-risk; genetic; schizophrenia; affective psychosis; psychosomatics;

  Sammanfattning : Schizophrenia is now generally considered to be a brain disease resulting from disturbed neurodevelopment, mediated by genetic and/or adverse events in utero and/or in early childhood. This process manifests itself in schizophrenia in young adulthood, when the brain completes its maturation. LÄS MER

 5. 5. Eczema in young children : aspects of clinical investigation and treatment

  Författare :Gunilla Norrman; Karin Fälth-Magnusson; Magnus Borres; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergy; eczema; skin tests; food allergy; food challenge; IgG4; IgE; elimination diet; SCORAD; children; infants; adolescents; Allergology; Allergologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eksem förekommer hos 10-20% av barn i hela världen. En tredjedel av barnen med eksem har födoämnesallergi. Hos de flesta växer födoämnesallergin bort innan skolåldern. Förbättrat kliniskt omhändertagande och bättre förståelse av hur klinisk tolerans uppkommer är viktiga mål för forskning inom barnmedicin. LÄS MER