Sökning: "Barn användning IT"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Barn användning IT.

 1. 1. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER

 2. 2. Att lära, att göra, att klara : Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Författare :Eva Åström; Kajsa Ellegård; Elisabet Cedersund; Solveig Mårtensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Tidsgeografi; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT i skolan.;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER

 3. 3. Tid till förfogande : Förändrad användning och fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år?

  Författare :Mikaela Nyroos; Lisbeth Lundahl; Anders Lidström; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School autonomy; time allocation; time use; pupil influence; pupil individualisation; teacher work; change.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The Swedish education system has undergone decentralisation and deregulation since the late 1970s. The 1999 parliamentary resolution for a 5-year experiment of increased school autonomy in time allocation, was a late step in this development. LÄS MER

 4. 4. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 5. 5. Gaming Interaction : Conversations and Competencies in Internet Cafés

  Författare :Björn Sjöblom; Karin Aronsson; Jonas Linderoth; Elisabeth Keating; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer gaming; interaction; ethnomethodology; peer group; informal learning; identity; competence; internet café; Datorspelande; interaktion; etnometodologi; kamratgrupp; informellt lärande; identitet; kompetens; internetcafé; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes interaction in adolescents’ computer gaming. Through the use of video recordings in internet cafés, players’ communicative practices are illuminated. Ethnomethodological and interaction analytical perspectives are used to explicate the participants’ methods for meaning-making in the gaming. LÄS MER