Sökning: "Background music"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden Background music.

 1. 1. Två musikpedagogiska fält : en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning

  Författare :Sture Brändström; Christer Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; music pedagogy; music instruction; ethnomu-sicology; music sociology; music teacher education; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. LÄS MER

 2. 2. Inte bara musik. : Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

  Författare :Mikael Persson; Claes Ericsson; Monica Lindgren; Elin Angelo; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Music pedagogy; Music education; Discursive psychology; Discourse analysis; Conversation analysis; Positioning theory; Secondary school; Gender; Social constructionism; Music pedagogy;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study how positioning among students in the music classroom interplays with music teaching activities as practised in Swedish comprehensive schools. The study uses a videoethnographic technique for documenting interactions between students in two different music classrooms. LÄS MER

 3. 3. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Författare :Claes Ericsson; Lars Lilliestam; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Musicology; musikvetenskap; pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract In the Swedish compulsory school system there is a trend towards increased student influence. School ideologists have for at least ten years strongly emphasised this issue. This tendency is in line with a more general direction in Western societies, which in many aspects has moved toward individualisation. LÄS MER

 4. 4. Musikelever på gymnasiets estetiska program : En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Författare :Maria Karlsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy; didactics; Musikvetenskap; Pedagogik; didaktik; motivation;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER

 5. 5. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund

  Författare :Ylva Hofvander Trulsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Class remobility; Social reconstruction; Social immobilization; Social mobility; Music education; Immigrant parents; Cultural diversity.;

  Sammanfattning : In Swedish higher formal aesthetic education, students from ethnic mi-norities are significantly underrepresented. This also seems to be the case in music education for younger children. LÄS MER