Sökning: "Börje Steenberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Börje Steenberg.

  1. 1. Adsorption and exchange of ions on activated charcoal

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

    Författare :Börje Steenberg; [1944]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER