Sökning: "Axelsson Bodil"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Axelsson Bodil.

 1. 1. Meningsfulla förflutenheter : Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin

  Författare :Bodil Axelsson; Ann-Carita Evaldsson; Raoul Granqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; time; space; heritage politics; tradition; performance; talk-in-interaction; gestures; community theatre; amatörteater; friluftsteater; Alvastra; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The major objective of this thesis is to study the processes of traditionalisation that are being enacted in relation to both the external and internal production of the play "The Power and the Glory" that has been performed in Alvastra Abbey ruin since 1988. During three weeks in July the ruins and their environs are transformed into a rehearsal area, and a live stage, with lay actors performing different roles, a supporting staff and an audience. LÄS MER

 2. 2. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven : Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Författare :Johanna Dahlin; Peter Aronsson; Axelsson Bodil; Thomas Hylland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER

 3. 3. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 4. 4. Motsättningarnas museum : Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013

  Författare :Tintin Hodén; Roger Qvarsell; Magdalena Hillström; Bodil Axelsson; Thordis Arrhenius; Jenny Sjöholm; Hans Hayden; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Moderna Museet; Art museum; Museum ideals; Co-production; Public debate; Daily press; Cultural policy; Modernism; Contemporary Art; Moderna museet; konstmuseum; museiideal; samproduktion; offentlig debatt; dagspress; kulturpolitik; modernism; samtidskonst;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the art museum’s societal function has been constructed in the Swedish public debate. The dissertation shows that the cultural section of the daily press is, and has been, a forum where actors exchange opinions about art museums, and where notions on the art museums’ functions are co-produced. LÄS MER

 5. 5. Förflutenhet för alla? : Digitalt deltagande som metod för demokratisk kulturarvsproduktion

  Författare :Ina-Maria Jansson; Isto Huvila; Reine Rydén; Bodil Axelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital participation; inclusive heritage; democratisation; heritagisation; knowledge organisation; information infrastructures; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science;

  Sammanfattning : This thesis is about the participatory production of cultural heritage and its regulation by institutional information structures in digital settings. The thesis combines perspectives from the scholarly fields of information studies, cultural heritage studies and cultural memory studies. LÄS MER