Sökning: "Avreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Avreglering.

 1. 1. Deregulation and Internet : New challenges to postal services in Sweden

  Författare :Peter Andersson; Lars Ingelstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postal services; deregulation; Internet; e-mail; liberalisation; institutional change; entry; competition; efficiency; Postväsen Sverige; Avreglering; E-post; Internet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The postal system is an old communication technology, now subject to internal competition from potential entrants and external from technological substitutes. This is a study of how the postal industry in Sweden responds to the dual challenge from deregulation and the Internet.The liberalisation process lasted throughout the 1990's. LÄS MER

 2. 2. Marknadisering : En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 1970-2000

  Författare :Jesper Meijling; Sverker Sörlin; Sabine Höhler; Per Wisselgren; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Marknad; marknadisering; marknadsorganisering; marknadsorganisation; mar-ket studies; avreglering; offentliga verksamheter; public choice; new public management; nyliberalism; sjukvård; sjukvårdsorganisation; värdebaserad vård; värdebaserad konkurrens; diagnosbaserad konkurrens; diagnosflöden; järnväg; järnvägssystem; ANT; översättning; idé; idéhistoria.; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur marknadisering introducerades som idé i offentliga verksamheter i Sverige från 1970-talets början till omkring år 2000. Marknadisering definieras här som processen att göra verksamheter som inte tidigare var marknadsorganiserade eller marknadsstyrda mer marknadsliknande, och att detta framförallt handlade om offentliga verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Småstater under internationalisering. Valutamarknadens avreglering i Sverige och Finland på 1980-talet. En studie i institutionell omvandling

  Författare :Christina Telasuo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On Degradation and Monitoring Tools for Gas and Steam Turbines

  Författare :Magnus Genrup; Kraftverksteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; applied thermodynamics; Throughflow; Thermal engineering; Monitoring; Gas Turbine; Turbomachinery; termodynamik; Termisk teknik; Deterioration; Steam Turbine;

  Sammanfattning : The revenue from a power plant is strongly dependent on the life cycle cost. Today, when the market conditions for power-producing companies have shifted from a protected market to a deregulated market, the need for tools to monitor power plants has increased significantly. LÄS MER

 5. 5. Industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme : fallstudier av kundanpassning och processutveckling

  Författare :Max Bergström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : I och med införandet av Boverkets funktionsbaserade byggnads- och konstruktionsregler 1994 blev det åter tillåtet att bygga flervåningshus med trästomme i Sverige. Införandet av de nya reglerna innebar också en avreglering av den svenska bostadsmarknaden. Detta har inneburit att nya krav ställs på marknadsaktörerna. LÄS MER