Sökning: "Automatic Grasping"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Automatic Grasping.

  1. 1. The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities

    Detta är en avhandling från Certec, Lund University

    Författare :Håkan Eftring; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Page-turning; End-effector; RAID; Manus; Independence; Needs Analysis; Simplified Robot Use; Automatic Grasping; Case Studies.; Ethics; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; Rehabilitation Robotics; Robots; Physical Disabilities; Useworthiness; Usability;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar robotteknik och de nya möjligheter som den kan ge människor med rörelsehinder. Jag fokuserar på teknikanvändaren och teknikanvändningen, speciellt på vad som gör robothjälpmedel värda att använda. Distinktion görs mellan användvärdhet och användbarhet. LÄS MER