Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 21 - 25 av 38 avhandlingar innehållade orden August Strindberg.

 1. 21. Maskin och idyll : teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam

  Författare :Martin Kylhammar; Inge Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis analyses the writers August Strindberg and Verner von Heidenstam approach to, and interpretation of, modern society and the technological civilization. Strindbergs criticism of civilization is first expressed in political, later in religious terms: he examines critically negative consequences of modernity – for nature, man and society. LÄS MER

 2. 22. “Blås upp vind och gunga bölja...” : August Strindbergs sagospel Lycko-Pers resa, Himmelrikets nycklar, Abu Casems tofflor samt Svanevit. Sago- och sägenmotiv, narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik

  Författare :Sten Magnus Petri; Bengt Landgren; Katarina Ek Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; August Strindberg; fairy-tale plays; folklore; folk tale; structural analysis; initiatory archetypes; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with four of Strindberg’s fairy-tale plays produced over a period of three decades, plays to which he himself gave the subtitle “sagospel”, fairy-tale plays. The first of them, Lucky Peter’s Journey, written in 1882, takes a central place in the investigation. LÄS MER

 3. 23. Nya perspektiv på litteraturhistoria : Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960–2012

  Författare :Stina-Karin Skillermark; Bengt-Göran Martinsson; Emma Eldelin; Stefan Lundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The history of literature; Representation; Swedish educational programmes; The pedagogy of the history of literature; Multimodality; Media landscape; Edutainment; Implied recipient; Education; Bildung; Cultural field; Postmodernity liquid modernity; Litteraturhistoria; Litteraturhistoriska representationer; Utbildningsprogram; Utbildningsradion; Litteraturhistoriedidaktik; Multimodalitet; Medielandskap; Medieekologi; Edutainment; Tänkt mottagare; Bildning; Kulturella fält; Postmodernitet flytande modernitet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka de litteraturhistoriska framställningarna och deras tänkta mottagare i utbildningsprogram om antiken, romantiken och författaren August Strindberg under tidsperioden 1960–2012.I avhandlingens första delstudie analyseras programmens innehåll och form. LÄS MER

 4. 24. Strindbergs värld : En tematisk författarskapsläsning

  Författare :Karin Aspenberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; authorship; analysis; thematic criticism; phenomenology; poetic universe; consciousness; nothingness; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. LÄS MER

 5. 25. Den avväpnande förtroligheten. Enaktare i Sverige 1870-90 : Disarming intimacy : a study of one-act plays in Sweden, 1869-90

  Författare :Anna Lyngfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; enaktare; 1800-tal; teater; salongskultur; proverbes dramatiques; tableaux vivants; Strindberg; det moderna genombrottet;

  Sammanfattning : August Strindberg s own words, implying that he was the one who began the tradition of one-acters in Sweden is considered to be true. Yet, a tradition of one-act plays in Sweden was a fact long before Strindberg took an interest in one-acters, in the late 1880's. LÄS MER