Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 16 - 20 av 38 avhandlingar innehållade orden August Strindberg.

 1. 16. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat : studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Författare :Lennart Leopold; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Journalism; literary criticism; literary field 1880–1911; avantgarde; early Swedish working-class movement; anti-semitism; The Strindberg Feud; Pierre Bourdieu; Anna Branting; FredrikBöök; Vilhelm Ekelund; Ola Hansson; Verner von Heidenstam; Oscar Levertin; K. G. Ossian-Nilsson; August Strindberg; Carl David af Wirsén; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868–1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 2. 17. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Författare :Lennart Leopold; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868-1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 3. 18. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Författare :Gustaf Marcus; Martin Kylhammar; Bengt Erik Eriksson; Sylvain Briens; Arne Melberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER

 4. 19. Strindbergs Mäster Olof-dramer : en studie i 1800-talets dramaspråk 1

  Författare :Birger Liljestrand; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; August 1849-1912;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Jag ser din musik : musik som uttrycksmedel i August Strindbergs prosa

  Författare :Stig Norrman; Gunnar Ternhag; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : In this dissertation August Strindberg's musical imagery is used as study object. To communicate these linguistic objects it is necessary to adopt a conceptual view on music e.g. also comprehend the musical experience and its effects. LÄS MER