Sökning: "Att växa upp med dyslexi : kognitiv och psykosocial inverkan och salutogena faktorer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Att växa upp med dyslexi : kognitiv och psykosocial inverkan och salutogena faktorer.

  1. 1. Growing up with Dyslexia: Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors

    Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

    Författare :Gunnel Ingesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Resilience; Salutogenic Factors; Socio-emotional Outcome; Cognitive Stability; Developmental Dyslexia;

    Sammanfattning : The studies in this doctoral thesis report aspects of cognitive and socio emotional development in a group of teenagers and young adults with dyslexia. The 75 subjects, between 14 and 25 years of age, had been diagnosed in the latter half of the 1990s, and the collection of quantitative and qualitative data was performed in 2003-04. LÄS MER