Sökning: "Asymetric catalysis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Asymetric catalysis.

  1. 1. Development of highly enantioselective organocatalyzed transformations

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

    Författare :Palle Breistein; Armando Córdova; [2011]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymetric catalysis; aldehydes; proline derivatives; transition metals; Friedel-Crafts; conjugate addition; boration; α-alkylation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER