Sökning: "Astrid Drewsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Astrid Drewsen.

  1. 1. Low temperature catalytic oxidation of CO and reduction of NO with CH4

    Författare :Astrid Drewsen; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kinetic modeling; Berty reactor; simulation; shell catalyst; mass transfer; CO oxidation; NO; methane; homogenous catalyst; Pd-beta-zeolite;

    Sammanfattning : .... LÄS MER