Sökning: "Asta Cekaite"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Asta Cekaite.

 1. 1. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Responses to Children’s Crying : Emotion Socialization in a Swedish Preschool

  Författare :Malva Holm Kvist; Asta Cekaite; Polly Björk-Willén; Lasse Lipponen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; crying; preschool; socialization; social interaction; barn; gråt; förskola; socialisation; socialt samspel;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling undersöker små barns (1-4 år) gråt i en svensk förskola. Studien har en videoetnografisk ansats där data består av 68 timmar videoinspelningar. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt teoretisk perspektiv på hur socialt samspel utgör grunden för barns moraliska och emotionella socialisation. LÄS MER

 3. 3. Laughter, excitement, and suspense in preschool : Choreographing emotional stances as a multiparty achievement

  Författare :Emilia Holmbom Strid; Asta Čekaitė; Sally Wiggins Young; Carolin Demuth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social interaction; Emotional displays; Adult-child interaction; Child-child interaction; Joint attention; Multiparty interaction; Peer cultures; Samspel; Känslouppvisningar; Vuxen-barn samspel; Barn-barn samspel; Delad uppmärksamhet; Flerpartssamspel; Kamratkulturer;

  Sammanfattning : Most research on emotions, including that which takes a social perspective, is directed at negative emotions and their manifestation in social situations that involve conflicts, disputes, and arguments. This thesis instead aims to address children’s heightened positive emotions and their interactional functions within the peer group and in learning encounters with teachers in preschool. LÄS MER

 4. 4. From family language practices to family language policies : Children as socializing agents

  Författare :Mina Kheirkhah; Asta Cekaite; Helena Bani-Shoraka; Elizabeth Lanza; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family language policy; multilingualism; language socialization; Familj språkpolicy; flerspråkighet; språk socialisation;

  Sammanfattning : combining approaches to family language policy with a language socialization approach, the present thesis examines family interoctions in five bi/multilingual lronian families in Sweden. The foci of the thesis have emerged from viewing and analyzing video-recordings of the families' everyday interactions, interviews and observations conducted during two phases of fieldwork. LÄS MER

 5. 5. Granskning och vägledning : Utredningssamtal med presumtiva adoptivföräldrar som institutionell praktik

  Författare :Madeleine Wirzén; Asta Cekaite; Cecilia Lindgren; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adoption; Assessment interviews; Communicative strategies; Institutional talk; Parenthood; Social work; Adoption; Föräldraskap; Institutionella samtal; Kommunikativa strategier; Medgivandeutredning; Socialt arbete; Utredningssamtal;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas i och genom samtal. I avhandlingen analyseras utredningssamtalens innehåll och genomförande i relation till institutionella mål. LÄS MER