Sökning: "Arnika Kathleen Wagner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arnika Kathleen Wagner.

  1. 1. NK cell education and adhesion molecules : implications for immunotherapy

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Microbiology, Tumor and Cell Biology

    Författare :Arnika Kathleen Wagner; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : NK cells have a key role in immune surveillance. They detect aberrant expression of stressinduced molecules and MHC class I molecules with an array of activating and inhibitory receptors. LÄS MER