Sökning: "Arne Stenberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arne Stenberg.

  1. 1. Experimental hydronephrosis : a study of renal function and urodynamics

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Arne Stenberg; Uppsala universitet.; [1986]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER