Sökning: "Arne Gerdner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arne Gerdner.

  1. 1. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

    Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

    Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER