Sökning: "Arne Bjernulf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arne Bjernulf.

  1. 1. Physical rehabilitation after myocardial infarction : haemodynamic and metabolic aspects

    Författare :Arne Bjernulf; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER