Sökning: "Armita Golkar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Armita Golkar.

  1. 1. Learning not to fear : extinction, erasure, and the recovery of fear memories

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

    Författare :Armita Golkar; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Much of the progress in understanding the mechanisms underlying the formation and persistence of fear memories comes from studies of Pavlovian conditioning and extinction. Recently, considerable interest has been turn to strategies that facilitate the development and persistence of extinction. LÄS MER