Sökning: "Arbets- och miljömedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden Arbets- och miljömedicin.

 1. 1. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 2. 2. Working conditions and musculoskeletal disorders in flight baggage handling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva L Bergsten; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational and Environmental Medicine; Arbets- och miljömedicin; epidemiology; low back pain; shoulder pain; physical exposures; psychosocial exposures; inclinometry; implementation; process evaluation;

  Sammanfattning : Introduction: Baggage handling is considered to be a heavy manual handling job including biomechanical exposures suspected of increasing the risk for musculoskeletal disorders. Aims: To document low back pain (LBP), shoulder pain (SP), and physical and psychosocial factors in baggage handlers, and to evaluate the implementation of an ergonomic intervention aiming to increase the use of loading assist devices. LÄS MER

 3. 3. Efficient strategies for collecting posture data using observation and direct measurement

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Liv; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Exposure assessment; arm elevation; exposure variability; variance components; random effects model; precision; bias; sample size; sample allocation; calibration; bootstrapping;

  Sammanfattning : Relationships between occupational physical exposures and risks of contracting musculoskeletal disorders are still not well understood; exposure-response relationships are scarce in the musculoskeletal epidemiology literature, and many epidemiological studies, including intervention studies, fail to reach conclusive results. Insufficient exposure assessment has been pointed out as a possible explanation for this deficiency. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Berit Edvardsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 5. 5. Noise in the preschool health and preventive measures

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Fredrik Sjödin; Umeå universitet.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Noise; hearing disorders; stress; health; occupational environment; preventive measures; intervention;

  Sammanfattning : Avhandlingen baseras på ett samarbete med förskoleverksamheten inom Umeå kommun och har innefattat medverkan från 101 pedagoger i delstudie 1 och 24 pedagoger i en delstudie 2. Studie 1 som redovisas i tre delarbeten, I, II och III, har innefattat personburna och stationära bullermätningar i lekhallar och i matsalar. LÄS MER