Sökning: "Arabic-speaking"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Arabic-speaking.

 1. 1. Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet

  Författare :Tina Eriksson-Sjöö; Institutionen för socialt arbete (SA); []
  Nyckelord :Health promotion; Refugees; Arabic-speaking; Health-related quality of life HRQoL ; Health and medical care; Migration;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva resultat från en kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genomgår SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade livskvalitet som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofrämjande gruppaktivitet (Hälsoskola) beskriver före, efter samt vid en sexmånaders uppföljning av aktiviteten. Design, metod, urval: Urvalet deltagare i delstudie I var nyanlända arabisktalande flyktingar bosatta i Fosie stadsdel i Malmö och som deltog i SFI utbildning. LÄS MER

 2. 2. Early Christian Arabic Versions of Daniel : A Comparative Study of Early Manuscripts (9th–13th centuries) with a Focus on Translation Techniques in MS Sinai Ar. 1 and MS Sinai Ar. 2

  Författare :Mirjam Lindgren Hjälm; Anette Månsson; Meira Polliack; Juan Pedro Monferrer-Sala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Christian Arabic; Semitic Languages; Semitiska språk;

  Sammanfattning : The Book of Daniel was translated into Arabic by and for Near Eastern Christians around the ninth century, as evident from extant manuscript sources. Approximately a dozen early (9th–13th centuries) Christian Arabic translations of this book have survived until today. With a few exceptions, these manuscripts contain independent translations. LÄS MER

 3. 3. Active Ageing a Path towards Ageing Well. Physical Functioning, Physical Activity, Falls Self-Efficacy and Social Participation in Community-Dwelling Elderly

  Författare :Hadeel Halaweh; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Active ageing; Ageing well; Health-related quality of life; Physiotherapy; Qualitative analysis; Social roles;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study factors of importance for active ageing with a focus on physical functioning, physical activity, falls self-efficacy, health-related quality of life and social participation in community-dwelling elderly above 60 years old. Methods: Study I (n=108) evaluated the psychometric properties of the Falls Efficacy Scale-International (Arabic version) (FES-I (Ar)) using validity and reliability testing. LÄS MER

 4. 4. Readiness or resistance? : Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden

  Författare :Afrah Abdulla; Lisbeth Eriksson; Signild Risenfors; Hans-Erik Hermansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; migration; newly arrived migrants; transformative learning; meaning making; citizenship education; social constructionism; etablering; integration; vuxnas lärande; migration; nyanlända migranter; transformativt lärande; meningsskapande; citizenship education; socialkonstruktionism; etablering; integration; Adult learning; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : This thesis is about newly arrived adult migrants’ meaning making and learning in Swedish society during the two years’ introduction period, after they have received the residence permit. I have specifically studied Arabic speaking adults’ meaning making and learning, by carrying out observations and individual in-depth interviews with 12 migrants. LÄS MER