Sökning: "Arab Women in Israel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arab Women in Israel.

  1. 1. Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar

    Författare :Eli Göndör; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; Israel; Muslim Women; Arabs in Israel; Palestinians in Israel; Arab Women in Israel; religious identity.;

    Sammanfattning : This dissertation aims to contribute empirically and theoretically, to the field of Islamology and Religious Studies in general. It does so by investigating the possible relation between Israeli Muslim women’s choice of religious identification and their individual experiences in everyday life transitions. LÄS MER